Läkaruppror


Läkare i Sverige har gått ut med upprop där man i rubriken skriver ”Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!”

Mycket oroande och extremt ovanligt att läkare skriver på detta sätt och att så många läkare, sköterskor m fl sedan skriver under upproret. I skrivande stund har 8721 skrivit under.

Välfärdspartiet som parti stöder detta uppror. Partiet har skrivit under upproret (nr 8135) liksom flera medlemmar i partiet.

Här nedan kan du läsa läkarnas brev och längst ner hittar du länken om du också vill skriva under upproret.

Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!

Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.  Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion istället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster. I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkesetik på spel. Enligt läkaretiken skall behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnadseffektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta .

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras.  Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor.  Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer. 

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Du som stöder detta, klicka på länken och skriv under http://upprop.nu/VVGV

VÄLFÄRDSPARTIET

Stoppa regionchefernas fallskärmsavtal!


Att höga chefer i Västra Götalandsregionen har orimligt höga löner visste vi redan. Nu avslöjas också att de har guldkantade fallskärmar som löses ut om de tvingas sluta sina jobb. Våra regionpolitiker måste slå näven i bordet och avskaffa dessa absurda avtal. Hur har man kunnat tillåta att de ingicks? Saknar man helt verklighetsförankring?

Under en tioårsperiod har regionchefens lön nästan fördubblats. Med 170 000 kronor i månaden tjänar Ann-Sofi Lodin mer än statsministern. Man kan bara hålla med fackliga företrädare när de säger att denna löneutveckling är skrämmande. Ändå var samtliga politiker i regionstyrelsen, från höger till vänster, ifjol eniga om denna lönesättning. Nu visar det sig att Lodin också har ett så kallat VD-avtal undertecknat av regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson (s). Detta avtal garanterar henne en fallskärm om hon missköter sig så att hon får sparken. Efter sex månaders uppsägningslön skulle hon då, på ett bräde, få mellan tre och drygt fem miljoner kronor, beroende på hur gammal hon är när hon slutar. Utan att någon avräkning sker för eventuell ny inkomst.

Våra regionpolitiker har gett regiondirektören rätt att teckna liknande avtal med andra chefer i region, en möjlighet som utnyttjats flitigt. Sedan massmedia granskat dessa orimliga avtal har Gert-Inge Andersson nu aviserat en ”översyn” av möjligheten att teckna nya fallskärmar. De 25 VD-avtal som redan existerar kommer dock att finnas kvar och kan, om de löses ut, komma att kosta skattebetalarna mångmiljonbelopp.

Man måste mot denna bakgrund fråga sig om våra folkvalda i regionen helt tappat fotfästet och kontakten med dem de ska företräda, invånarna i Västra Götaland. Som Majken som i en insändare beskriver hur hon tvingas sväva i ovisshet om hon har tjocktarmscancer eller ej, eftersom hon inte får tid för röntgen. Behandling av hennes eventuella cancer dröjer givetvis ännu längre, Som dalslänningarna som i valrörelsen för ett år sedan utlovades satsningar på närsjukvården – men efter valet fick besked om fortsatt avlövning av sjukhuset i Bäckefors. Som vårdpersonal som kämpar med orimliga arbetsvillkor inom NU-sjukvården. Som patienter som tvingas leva med ständiga nedskärningar inom vården – samtidigt som man hotas med höjd regionskatt.

Morgan Larsson