Nej blev Ja!


Välfärdspartiets motion om medborgarförslag orsakade debatt och beslut som aldrig tidigare inträffat i Vänersborgs kommunfullmäktige.
Ett av de märkligaste beslut som någonsin tagits i i Vänersborgs fullmäktige togs onsdagen den 14 november, då fullmäktige till slut enhälligt beslutade att säga ja till Välfärdspartiets motion om medborgarförslag. Men det hände mycket innan dess och fram till detta beslut var det en lång och krokig väg.

Först avslog Demokratiberedningen hela motionen. Därefter yrkade Kommunstyrelsens Arbetsutskott också avslag som dock inte var enigt. Efter detta yrkade följande ledamöter i Kommunstyrelsen avslag:

Marie Dahlin (S) , Johan Ekström (Fp) , Henrik Josten (M) , Lena Eckerbom-Wendel (M) , Anders Forsström (M) , Marie-Louise Bäckman (Kd) , Joakim Sjöling (S) , Benny Augustsson (S) , Lennart Niklasson (S) , Mats Andersson (C) och Gunnar Lidell (M). Fyra ledamöter i kommunstyrelsen yrkade bifall till motionen, James Bucci (V) , Lutz Rininsland (V) , Marika Isetorp (Mp) och Per Sjödahl (Mp).

När ärendet slutligen kom upp i fullmäktige var utgången den att partier med tillsammans hela 35 mandat yrkade avslag på motionen. Bland de avslagsyrkande fanns alla tre kommunalråden och fullmäktiges ordförande. När sedan den långa debatten var slut hade motionen i fullmäktige vandrat från avslag till återremiss till ett enhälligt bifall till motionen. Alla partier var till slut överens, Välfärdspartiets motion var bra. Ja, Välfärdspartiets politik är bra!

Enligt gamla politiker har en sådan ändring från Nej till Ja aldrig tidigare hänt i Vänersborgs fullmäktige. Samtidigt skrämmer detta på ett sätt och en undran kommer, hur väl är ledamöterna insatta i alla de förslag och beredningar som ligger till grund för besluten i kommunstyrelse och fullmäktige och var finns omdömet? Man kan verkligen bli fundersam.

En självklar rättighet!


År 2012 med en vision i Vänersborg där det bland annat står ”en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande” finns det inte regler för ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelsersnas och nämndernas protokoll.

Denna rätt finns i massor av Sveriges kommuner men inte i Vänersborg. Blir vi förvånade? Både ja och nej. I en normal kommun med delaktighet och inflytande hade vi blivit det men inte i Vänersborg.

En självklar regel som borde funnits för många år sedan måste införas i kommunen, därför har vi lämnat nedanstående motion till Vänersborgs fullmäktige.

Motion

Till fullmäktige i Vänersborgs kommun
Angående ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder.

Enligt upplysning lämnad vid extra sammanträde i kommunstyrelsen den 10 maj 2012 finns det i dag inga regler i kommunen vad gäller ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder.                                 Vi anser det är viktigt att varje parti kan nå ut till sina väljare med det arbete som läggs ner för att driva partiets frågor i de styrelser och nämnder där de fått plats. Representeras partiet enbart av en ersättare finns det i dag inga möjligheter att som de ordinarie ledamöterna i kommunens protokoll visa sin åsikt genom röstning och reservationer.

Den enda möjlighet som finns för en ersättare att visa att han eller hon arbetat för att hävda sitt partis åsikt är att skriva en protokollsanteckning i ärendet. Det som småpartierna säger i styrelser och nämnder når inte väljarna, eftersom de inte bjuds in till de stora partiernas presskonferenser, och media av protokollen inte kan utläsa hur de tagit ställning. Vi anser att det är en demokratisk rättighet att väljarna får veta hur deras förtroendevalda arbetar för deras sak.

Vi föreslår                                                                                                att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i Vänersborgs kommun ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare tillåts anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.

Vänersborg den 22 maj 2012                                                                                        

Morgan Larsson                                                                                                
Välfärdspartiet
Ledamot i Kommunfullmäktige

Vänersborgs kommun

Medborgardialog!


MOTION OM MEDBORGARDIALOG

2011-11-30

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun om att införa medborgardialog enligt motionen. I valrörelsen 2010 diskuterade vi ofta med invånarna i Vänersborgs kommun om medborgarnas rätt och möjlighet att föra dialog direkt med de valda politikerna i Vänersborgs kommunfullmäktige. Vi fick många positiva reaktioner i diskussionerna angående denna fråga.

I vår valfolder lovade vi medborgarna att driva denna politiska fråga i Vänersborg. För oss i Välfärdspartiet är givna löften viktiga, därför lämnar vi in denna motion. Välfärdspartiets förslag i motionen är, att alla invånare som så önskar skall beredas tillfälle att minst två gånger per år föra dialog med ledande politiker i de partier som är representerade i Vänersborg kommunfullmäktige.

Detta ska vara ett tillfälle för invånarna att ställa frågor om den kommunala politiken samt att få öppna och ärliga svar från ledamöterna. Medborgardialogen skall genomföras så, att politikerna sitter på ett podie, medborgarna ställer frågor varpå de politiker som önskar får möjlighet att svara. Tillräckligt med tid skall avsättas så att alla får svar på sina frågor. Dialogen leds av en opartisk person.

Vi är övertygade om, att detta bidrar till väsentligt ökad öppenhet som med all säkerhet kommer att förbättra förtroendet för politikerna och det politiska arbetet.

Vi hoppas nu att övriga partier är positiva till motionen och lika angelägna som vi i Välfärdspartiet att ha en kommun med dialog, delaktighet och öppenhet.

Vänersborg den 22 november 2011.
Morgan Larsson
Ledamot i kommunfullmäktige
VÄLFÄRDSPARTIET

Medborgarförslag!


MOTION OM MEDBORGARFÖRSLAG

2011-11-30

Motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun om att införa medborgarförslag.

I valrörelsen 2010 diskuterade vi ofta med invånarna i Vänersborgs kommun om medborgarnas rätt att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Förvånansvärt många ansåg att detta var en utmärkt idé.

I vår valfolder lovade vi medborgarna att driva denna politiska fråga i Vänersborg. För oss i Välfärdspartiet är givna löften viktiga, därför lämnar vi in denna motion som innebär en ny politisk inriktning som inte funnits tidigare i kommunens historia vad jag känner till.

Välfärdspartiets förslag i motionen är, att alla invånare som uppfyller kraven att vara valbar till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, får rätt att lämna förslag till kommunfullmäktige. Förslaget skall sedan behandlas på samma sätt och med samma villkor och regler som en motion skriven av en ledamot i fullmäktige.

Vi kallar detta för medborgarförslag.

Detta innebär en möjlighet för den som så önskar att påverka utvecklingen i kommunen genom seriösa, genomtänkta och väl utarbetade förslag till fullmäktige.

Genom detta förslag ökar tveklöst invånarnas möjlighet till delaktighet i kommunens framåtskridande.

Fullmäktige får genom detta en möjlighet att erhålla goda förslag och idéer i det politiska arbetet.

Visserligen finns det folkvalda representanter i fullmäktige som man kan vända sig till med förslag och idéer.
Men i Välfärdspartiet anser vi att möjligheten för medborgarna att utarbeta och lämna egna förslag till behandling väsentligt ökar möjligheten till mer delaktighet och ett större engagemang för den enskilde.

Vi hoppas nu att övriga partier har en positiv inställning till motionen.

Vänersborg den 22 november 2011.
Morgan Larsson
Ledamot i kommunfullmäktige
VÄLFÄRDSPARTIET

Sanitära avlopp!


MOTION

Gällande sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken.

Byggnadsförvaltningens första möte för året hölls den 27 januari 2011.

Då behandlades ett bygglovsärende vid Gaddesanda.

Sökanden ville riva ett befintligt fritidshus och ersätta detta med en nybyggnad, storleksmässigt likvärdigt den gamla byggnaden, cirka 45 m2.

Skälet till nybyggnaden var, att den gamla byggnaden var i så dåligt skick, att den inte gick att reparera, bland annat på grund av mögel.

De boende som vistades i fastigheten blev sjuka och fick allergiska reaktioner.

Efter lång och ihärdig debatt avslogs den sökandes önskemål på grund av att avloppsfrågan inte är löst på ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Byggnaden har i dag en resorptionsanläggning utan wc som är godkänd av Miljö och Hälsa den 20 augusti 2003. Toaletten är en elförbränningstoalett.

Detta är bara ett exempel på en rad tidigare ärenden som avslagits med samma ohållbara motivering.

Välfärdspartiet anser att den låsta situationen är både cynisk och ohållbar, då den enskilde försätts i en helt omöjlig situation.

Att detta får fortsätta år efter år, utan att något har hänt under de senaste 20 åren, är för oss helt oacceptabelt.

Miljö och Hälsa som är den huvudansvariga myndigheten i dessa frågor, måste agera skyndsamt och konstruktivt, för att bryta detta dödläge som råder, bland annat vid Gaddesanda och Nordkroken.

För att råda bot på dessa missförhållanden, bör en dialog med de boende snarast inledas, för att i samförstånd lösa avloppsfrågorna långsiktigt.

Välfärdspartiet föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö och Hälsa och Byggnadsnämnden att man vidtar åtgärder utan dröjsmål enligt motionen.

Vänersborg den 25 maj 2011

Morgan Larsson

Ledamot i kommunfullmäktige

VÄLFÄRDSPARTIET