Välfärdspartiet tar ansvar!


Vid socialnämndens sista möte före sommaruppehållet, torsdagen den 28 juni 2012, behandlades bland annat frågan om ”Rutin för tillsyn av entreprenad Brålanda”.

Först lite bakgrund.

Vid socialnämndens sammanträde, torsdagen den 29 mars 2012, beslutade Välfärdspartiet att stödja förslaget ”att utnyttja optionsrätten enligt avtal med Carema Care AB med förlängning 2 år, till och med 2015-01-31, och uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchefen att underteckna uppgörelsen”.

Välfärdspartiet röstade också för ett tilläggsförslag från Ann-Britth Fröjd (C) ”Att socialnämnden erhåller kontinuerlig rapportering om utvecklingen av verksamheten samt att en utvärdering görs och redovisas för socialnämnden i maj 2013 som underlag för nytt ställningstagande”.

Från Välfärdspartiet var vi på sammanträdet mycket tydliga med att nämnden måste få fortlöpande rapporter om verksamheten i Brålanda.

Vid dagens sammanträde, den 28 juni, behandlades frågan om rutiner för tillsyn av verksamheten i Brålanda. Förvaltningen hade vad jag förstår tillsammans med socialnämndens presidium, Tove af Geijerstam (Fp), Lennart Niklasson (S) och Marie-Louise Bäckman (Kd) utarbetat ett förslag på tider för översyn av Vad, När, Hur och Ansvar.

Morgan Larsson i Välfärdspartiet hade synpunkter på förslaget och framförde att det inte motsvarar tidigare beslut i socialnämnden. Förslaget motsvarade inte beslutet om ”kontinuerlig rapportering om utvecklingen av verksamheten”. Med förslaget gick nämnden, enligt Larsson, emot sitt eget tidigare beslut.

Här följer en tabell över socialförvaltningens förslag och Välfärdspartiet ändringsförslag.

Vad Närförvaltningens förslag Välfärdspartiets förslag
Dokumentation – Procapita. Sol, HSL, LSS En gång per år. Två gånger per år.
Oanmälda tillsyner gällande bemanning. Sol, HSL, LSS Minst två gånger per år. Fyra gånger per år.
Uppföljning av 8 förutbestämda rutiner HSL.
Kontakt med läkare och annan hälso- sjukvårdspersonal.
Läkemedelshantering.
Delegering.
Medicintekniska produkter.
Trycksår.
Fall och fallskador.
Undernäring.
Rehabilitering.
HSL –En gång per år. Två gånger per år.
Genomförandeplan.
Ankomstsamtal.
Kontaktperson.
Egentidsgarantin.
Anhörigråd/närståenderåd.
Brukarråd
Sol –En gång per år. Två gånger per år.
Ankomstsamtal
Synpunkter och klagomål
Anhörigträff
Brukarråd.
LSS –En gång per år. Två gånger per år.
Information till socialnämnden. En gång per år december. Samt om avvikelser från avtalet sker alternativt om allvarliga kvalitetsbrister upptäcks, vid tillsyn.Exkl. lex Sarah och lex Maria Tre gånger per år.

Denna tabell visar tydligt på Välfärdspartiets krav på tätare tillsyn och därigenom bättre kontroll av vård och verksamhet. Samtliga partier röstade ner Välfärdspartiets förslag. Dessa partier ansåg att förvaltningens förslag  var tillräckligt trots att man tidigare starkt kritiserat Caremas verksamhet i Brålanda. 
Nedanstående ledamöter ville ha en sämre tillsyn och mindre kontroll av verksamheten i Brålanda än vad Välfärdspartiet ville.

Tove af Geijerstam (Fp)
Lennart Niklasson (S)
Jarl Helgegren (Kd)
Jeanette Dahlbom (M)
Henrik Harlitz (M)
Irma Fredriksson (M)
Johanna Olsson (S)
Reidar Eriksson (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Lutz Rininsland (V)
Marianne Ramm (V)
Anna-Karin Sandberg (Mp)

Anmärkningsvärt att inte Niklasson (S), Rininsland (V) och Sandberg (Mp) ville ha tätare kontroller. Tydligen är det inte längre så viktigt att socialnämnden noga följer upp vilken tillsyn och vård de äldre får i ”Caremas äldreomsorg”.

Den kontroll som Välfärdspartiet förespråkade påverkar varken verksamhet eller nämndens ekonomi på ett negativt sätt.
I Välfärdspartiet vill vi att de äldre, deras anhöriga och personalen skall känna sig trygga och alla skall må bra i Brålandas äldreomsorg.
Det låter och skramlar mycket från vissa politiker i nämnden, men när det kommer till verkliga beslut är det ganska tomt.

Finns det ett ordspråk eller liknande som börjar , ”tomma tunnor . . .? ”  eller, jag kanske minns fel.

Morgan Larsson
Ledamot i Socialnämnden
Välfärdspartiet